Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een bevoegd gezag ofwel een bestuur.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school. Maar het bestuur beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken altijd overleg met de medezeggenschapsraad (MR).

De taken van de MR:

De MR overlegt met de directie en via de directie met het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Enkele voorbeelden:

  • de besteding van het geld van de school
  • het vaststellen van de vakanties en vrije dagen

Over sommige onderwerpen mag de MR alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. Het bestuur mag een bepaald besluit pas uitvoeren als de MR er mee ingestemd heeft.

De leden van de MR:

De MR heeft leden, in het basisonderwijs zijn dat ouders en leerkrachten. Alle ouders en leerkrachten mogen stemmen voor de MR en ze kunnen zich allemaal verkiesbaar stellen.De ouders vormen de oudergeleding, de leerkrachten de personeelsgeleding.

De bevoegdheden van de MR:

  • recht op informatie
  • recht op overleg met het bestuur
  • de raad kan zelf onderwerpen aandragen die ze met het bestuur wil bespreken

Dan zijn er nog bijzondere bevoegdheden:

  • instemmingsbevoegdheid
  • adviesbevoegdheid

Jaarplan:

De MR reageert vaak op actuele ontwikkelingen en op voorstellen van het bevoegd gezag.

De MR kijkt vooruit en wil zich voorbereiden op wat er komen gaat. Daarom wordt er een jaarplan gemaakt.

Hierdoor weten de leden van de MR wanneer zij moeten beginnen met het bespreken van onderwerpen, zodat zij goed voorbereid zijn op het moment dat er om advies of instemming wordt gevraagd.

Er staan onderwerpen op het jaarplan die jaarlijks terugkeren en onderwerpen die komend schooljaar zeker op de agenda moeten worden geplaatst.

Voorbeelden zijn het schoolplan ( hierin staat het schoolbeleid beschreven. Het geeft inzicht in de gemaakte keuzes. Het beschrijft wat men wil en waarom), de schoolgids, het zorgplan (in een zorgplan staat o.a. de zorgstructuur), het formatieplan ( in het bestuursformatieplan worden de (voorgenomen) besluiten van het bevoegd gezag ten aanzien van de hoeveelheid personeel vastgelegd), de begroting van het bevoegd gezag en het jaarverslag van de school.

Op rustige momenten kan de MR onderwerpen bespreken waar anders geen tijd voor is, bijvoorbeeld combinatieklassen ja of nee, communicatie en andere zaken.

De MR vergadert ongeveer eens in de 6 weken.
De vergaderingen zijn openbaar. D.w.z. dat u als ouder daarbij aanwezig mag zijn.
Graag willen wij van te voren weten waar u het over wilt hebben zodat ook wij ons erop voor kunnen bereiden.
Voor meer informatie over de MR verwijzen wij u naar de volgende site: www.medezeggenschapsraden.nl
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u ons mailen op het mailadres van de MR: mr@bsdedromenvanger.nl

Hier vindt u het jaarverslag van de MR van schooljaar 2022-2023:

Via deze link kunt u het reglement van de MR lezen: 

Leden MR

Ali Çiftci - Lid MR / Ouder
Celal Kunt - Lid MR / Ouder
Rachel van Boeschoten - Mens - Lid MR / Ouder
Angelique Verbunt - Lid MR / Leerkracht
Liesbeth de Gouw - Lid MR / Leerkracht