Leerlingenraad

Kinderen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. Wij willen leerlingen meer betrekken bij het onderwijs. Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt.

Een leerlingenraad is een goede manier voor leerlingen on hun ideeën en meningen uit te dragen en voor de school om er iets mee te doen. Daarnaast dienen we in het onderwijs aandacht te besteden aan: Actief Burgerschap en sociale integratie.

Naast deze redenen vinden we het heel belangrijk dat onze kinderen:

  • leren een eigen mening te vormen, te overleggen en samen te werken
  • leren door middel van discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is
  • leren hun ideeën en meningen te verwoorden, te beargumenteren en te presenteren
  • zich te motiveren voor school en omgeving en om actief deel  te nemen aan onze maatschappij (actie burgerschap) en op speelse wijze de werking  van de democratie leren kennen.

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de groepen 5 t/m 8 die nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die er op  school plaats vinden. Zij vertegenwoordigen hierbij de mening en ideeën van de leerlingen op onze school.

Opzet:

In de leerlingenraad zitten 8 kinderen. Deze kinderen vertegenwoordigen de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Op 4 momenten in het schooljaar hebben zij overleg met de schoolleider over zaken die door hun worden ingebracht, of waarvan de schoolleider hun mening vraagt.

Mede op basis van de inbreng van de kinderen neemt de schoolleider een besluit, of brengt de schoolleider het ter sprake in de teamvergadering.

De schoolleider koppelt altijd aan de kinderraad terug wat er met hun inbreng is gedaan.

Mogelijke onderwerpen kunnen zijn:

  • regels die we in school en op de speelplaats hanteren
  • materialen (zowel voor buiten als voor binnen)
  • organisatie van activiteiten
  • bestemming schoolreisje

Voordat de kinderen een bijeenkomst hebben wordt er in de klas over de onderwerpen gesproken. Het is belangrijk dat we weten wat er onder de kinderen leeft. De leerkracht kan dit begeleiden.

Samenstelling:

De kinderen die interesse hebben kunnen zichzelf presenteren en aangeven dat ze graag een plaatsje in de kinderraad voor hun rekening nemen. De leerkracht van de groep kiest er uiteindelijk namens de klas iemand uit (evt. in overleg met de klas). OfDe kinderen kiezen democratisch op basis van een presentatie van het kind.Die kinderen zitten dat schooljaar in de kinderraad. Het is belangrijk hier in de klas aandacht aan te besteden, zodat de kinderen ook echt namens hun groep vergaderen.